Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Mokamos paslaugos – tai paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo sumokėti. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

 2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 164 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno ir vieno balo kainos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.

 3. VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC teikia mokamas medicinines – asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Informacija apie įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas patalpinta stenduose.

 4. Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, visos sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių apimtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.

 5. VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

 6. Mokamos paslaugos pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais.

 7. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC registratūrą, kur jam suteikiama išsami informaciją apie paslaugos kainą ir veiksmus, kuriuos jis turi atlikti(pasirašo ambulatorinėje kortelėje, kad sutinka mokėti už paslaugą).

 8. Pacientas sumoka už paslaugą VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC kasoje ir, gavęs mokestį patvirtinantį dokumentą (čekį) kreipiasi į to įstaigos padalinio darbuotoją, kuris teikia reikalingą paslaugą.

 9. Odontologijos kabinete už plombines medžiagas sumokama prieš dantų plombavimą, išrašius kasos kvitą.

 10. Medicinos personalas, teikiantis mokamas paslaugas, paciento Asmens sveikatos istorijoje F 025 (Vaiko sveikatos raidos istorijoje F 112) įrašo mokamos paslaugos rūšį. Mokama paslauga registruojama mokamų paslaugų žurnale (odontologijos kabinete- ambulatorinėje kortelėje), nurodant kasos čekio numerį ir jo datą.

 11. Mokamų paslaugų apskaitą vykdo VšĮ Kudirkos Naumiesčio PSPC buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka.

Su kainynais turi galimybę susipažinti kiekvienas pacientas skelbimų lentoje, pas vyr. finansininkę, kasoje.